“Il-PN illum ma jikkomparax ma’ dak li nemmen jien”

12:13  |  23.09.2012

Il-Kummissarju Ewropew John Dalli qal li llum għandu diversi mistoqsijiet dwar il-Partit Nazzjonalista.

“Jien, kif għedtlek, għandi t-twemmin politiku tiegħi. L-aktar partit li matul ħajti indirizza t-twemmin tiegħi kien il-PN. Illum qed nara l-partit jittrasforma u għandi ħafna mistoqsijiet għax il-PN kif inhu llum ma jikkomparax ma’ dak li nemmen jien,” qal John Dalli f’intervista ppubblikata fil-gazzetta t-TORĊA.

F’intervista ma’ Mark Camilleri, li ffokat dwar temi li jolqtuh bħala Kummissarju Ewropew, John Dalli kien mistoqsi dwar il-qagħda politika f’pajjiżna. Hu ddeskriva lilu nnifsu bħala “osservatur.”

“Jien nosserva l-ispektrum politiku kollu u jien, f’Malta, nappoġġja bis-sħiħ lil dawk li jiżirgħu l-għaqda u mhux il-firda. Jien nemmen ukoll li aħna kollha Maltin; Malta hija tagħna lkoll u lkoll aħna nvoluti biex immexxu din il-gżira li tagħmel il-mirakli. U għalhekk jien osservatu,” qal Dalli li esprima wkoll tħassib dwar l-istat tad-demokrazija f’pajjiżna.

“Qed nosserva l-kampijiet politiċi u nara min eżattament hu kredibbli u x’tip ta’ politika jħaddan - mhux biss li jippriedka imma li jwettaq. Jien favur l-għaqda u favur id-demokrazija sħiħa li tfisser li kull individwu għandu jħoss li għandu l-istess saħħa daqs ħaddieħor. Nemmen ukoll li għandna jkollna sistema qawwija ta’ solidarjetà. Sistema ta’ solidarjetà għandna imma fuq l-istat ta’ demokrazija f’pajjiżna bħalissa jien kemxejn inkwetat,” qal Dalli. 

kummenti
6
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

simon cutajar

   Sun 23-Sep-2012, 16:25

Jien lil John Dalli ninzalu l-kappell . wiehed mil pajuniri ta' ex mejjex Eddie Fenech adami li bidel lil malta ta taht fuq u rega gab il-paci fostna kolla ( laburisti u nazzjonalisti ) Ma hemmx alfejn nahsbu hafna li dak li ghamlu ta qabel kollu indahhan min Lawrence Gonzi u x- xbika ta hazen ta nies li ghandu imdawrin mieghu. Jien ma noqodx inlaqlaq " sakemm jibqa hemm Gonzi VOT iehor minhandi ma johdux " Grazzi ta l-ispazju li tajtni biex nesprimi l-opinjoni tieghi .

domesticengear

   Sun 23-Sep-2012, 15:29

META KIEN MINISTRU KIEN JEJD XEJN MU BXEJN IMMA IL MID MED BXEJ TAH

Pat Hobson

   Sun 23-Sep-2012, 15:08

Jekk ghamel certu gaffes bhal tal-MidMed, ghallinqas hu politiku u ma jghajjarx. Kien jikkritika fejn kellu bzonn jikkritika, u qatt ma kien supperv!

marie

   Sun 23-Sep-2012, 14:04

Veru li John Dalli ihossu imweggha mil partit tieghu stess imma ma irridux ninsew ta meta hu kien Ministru biegh il bank Midmed lil HSBC bil karawett u ukoll ma irridux ninsew ta meta il polyclinics qal li in nies imorru hemm sa biex joqodu jitkellmu bil lejl ghax ma jkunux jistghu jorqdu u naqqas it tobba mil Clinici,hawn Malta ghandna habta li ninsew wisq kulhadd jitkellem fejn jinqaras hu l'ewwel jien it tieni jien u nibqghu sejrin biha.

Haddiem Repubblikan

   Sun 23-Sep-2012, 13:42

Dak kollu li stqarr John Dalli juri car hafna kemm verament il-PN sar Partit Negattiv.

gina

   Sun 23-Sep-2012, 13:19

Il-Kummissarju John Dalli hu kaz li lili jweggaghni hafna. Kellna ragel ta' stoffa li rajna kif ghamilna u biex naghlqu halqu tfajnieh lil hinn minn xtutna.
Iz-zmien biss ghad jaghmel gustizzja mieghu. Nemmen li qed jaghmel xoghol tajjeb minn fejn qieghed, imma finalment Malta tilfet il-kontribut dirett tieghu.