Robert Musumeci u Simone Cini minflok Joe Grima

11:27  |  18.09.2012

inewsmalta.com jista’ jiżvela li l-eks Sindku u eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista, Robert Musumeci, se jkun wieħed miż-żewġ preżentaturi tal-programm ta’ nhar ta’ Tnejn filgħaxija fuq ONE Television. Jirriżulta li miegħu fit-tmexxija ta’ dan il-programm se jkun hemm il-ġurnalista ta’ esperjenza Simon Cini. Dan seħħ wara li fl-aħħar ġimgħat irriżenja mit-tmexxija ta’ dan il-programm, Joe Grima.

Ikkuntatjat minn inewsmalta.com, il-Perit Robert Musumeci kkonferma l-aħbar. Qal li hu kien qiegħed jaċċetta “din l-opportunità” filwaqt li ta idea ta’ x’wieħed jistenna mill-programm. “Il-programm mhux intiż li jiġri wara l-istorja, iżda huwa intiż li jiġri wara s-sustanza politika. Jiena m’iniex ġurnalist, iżda nemmen li permezz tal-midja tista’ tinfluwenza l-kwadru politiku,” qal Musumeci.

Jingħad li fil-passat Musumeci kien diġà offrut programm ta’ analiżi politika fuq l-istess stazzjon. Il-Perit Musumeci kien elett Sindku għal tliet darbiet fis-Siġġiewi, fejn f’isem il-Partit Nazzjonalsita dejjem kiseb ammont sostanzjali ta’ voti. Minkejja dan fl-aħħar xhur iddikjara li huwa kien informa lid-diriġenti tal-Partit Nazzjonalista li ma kienx se jibqa’ kandidat, la għall-kunsill u lanqas għall-elezzjoni ġenerali. Għal dan hu qatt ma ta raġuni uffiċjali.

Musumeci huwa magħruf ukoll għall-pożizzjonijiet liberali tiegħu filwaqt li kontinwament jitkellem kontra kampanji negattivi u attakki personali.

Għal xi żmien anke Musumeci nnifsu spiċċa fil-mira ta’ ċertu attakki, fejn fost oħrajn kien suġġett ewlieni fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia għal diversi xhur.

Minkejja dan, b’mod konsistenti, Musumeci jibqa’ jagħti x’jifhem lill-pubbliku li m’hemmx differenza bejnu u bejn il-Partit Nazzjonalista. Fil-PN hemm min jemmen li ċerti attakki fuq Musumeci kienu maħsuba biex hu jwarrab bil-kwiet u b’hekk tinfetaħ it-triq biex Karol Aquilina, magħruf kemm hu qrib ta’ Richard Cachia Caruana u Gordon Pisani, isir Sindku tas-Siġġiewi.

Ma kienx l-ewwel darba li fil-pubbliku, Aquilina u Musumeci ħadu pożizzjonijiet kuntrastanti. Fosthom kien hemm il-pożizzjoni li Musumeci kien ħa fil-kwistjoni tal-każin Laburista tas-Siġġiewi. Għall-mistoqsija ovvja dwar x’pożizzjoni se jkun qiegħed jieħu f’dan il-programm huwa wieġeb li: “dan il-programm għandu jservi biex jesponi l-aspetattivi attwali tas-soċjetà u kif il-politiċi se jwieġbu għal dan fil-leġislatura li jmiss tenut kont tar-realtajiet li jiċċirkondaw lill-pajjiżna.” 

kummenti
34
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

Jane Bugeja

   Mon 24-Sep-2012, 07:59

Prosit ta' din l-ideja meravjuza. Combination tal-genn

domesticengear

   Sun 23-Sep-2012, 21:00

AWGURI GHALIKHOM DIGA QED NIMAGINA LI HA JKUN SUCESSUN

FrannkieG

   Fri 21-Sep-2012, 06:51

Kuncett interessanti. Programm Ghandu jkun tajjeb. Cini tajba u musumeci ikollu pariri magistrali!

siggiewi nisrani

   Fri 21-Sep-2012, 00:07

din l-ahbar hasditni bil- kbir. Qatt ma kont nistenna li l- perit jaghmel programm fuq il- one. Jien dejjem habbejtu meta kien sindku taghna avolja kien johrog man- Nazzjonalisti. Ghalina unur kbir.

Louis Craus

   Wed 19-Sep-2012, 09:19

Sewwa kien qal darba Dr. Joseph Muscat....li "aktar il- quddiem ser taraw ucuh li forsi tistghu tinhasdu meta tarawhom. Attenti hbieb. Tghagglux taghmlu kummenti bl'addocc..........ghax tistghu taghmlu hafna hsara. L-ebda elezzjoni ma tintrebah bil- Laburisti biss. Tintrebah meta persuni minn naha l- ohra jigu maghna. Tintilef meta taghna jmorru maghhom. Dan l-ahhar jien rajt hafna ucuh li kif qal " Joseph " inhsadt.......imma wara fraht. Wellcome to our Party. We need a change. We are Maltese.

Nicholas Abela

   Tue 18-Sep-2012, 20:24

Jien mis- Siggiewi. Kien jaf li ahna familja Laburisti imma dejjem gid rajna minnu. Lill- perit nibqghu nirrispetatwh jagheml x' jaghmel.

Joseph Viacava

   Tue 18-Sep-2012, 19:44


Nawgura lil-Perit Musumeci u Simon Cini li jkollhom programBhal ma kien ikollu Joe Grima

Therese Buhagiar

   Tue 18-Sep-2012, 19:08

I just came across the link on facebook. I know Robert. I don't know Simone personally although I have an idea of her at University. Good luck to you both. Finally, a breath of fresh air.

Ralph Attard

   Tue 18-Sep-2012, 18:12

Jekk irridu li nkunu kredibbli man-nies hemm barra jehtieg li jkollna nies kredibbli. Dawn it-tnejn inzertaw intelligenti anke jekk mhux se jaqblu. Jien ma niddejjaqx b' Musumeci ghax ghall-inqas ma jafx x'inhi hdura

matteotti

   Tue 18-Sep-2012, 18:06

@Binoculars
Ezatt ilqattu l-musmar sieħbi!

Binoculars

   Tue 18-Sep-2012, 17:39

Min kien wara din id-decizjoni jara fil-boghod. Prosit. Il-kredibilita tinkiseb b'nies kredibbli. Simone eccellenti u l-perit eccellenti wkoll. Ma niddejjaqx li nigu challenged fuq l-istazzjon taghna. Nahseb propju li hekk hemm bzonn.

matteotti

   Tue 18-Sep-2012, 17:27

Nifhem lil-laburisti sħabi iżda l-aħwa ejja ngħatu ċans lil dan il-programm b'dawn il-preżentaturi ġodda qabel nikkritikaw. Tinsewx li b'kull rispett lejn Joe Grima dan kien anki man-net u waa ilqajnih lura b'idejna miftuħin. Mela l-aħwa ngħatu ċans.

M Borg

   Tue 18-Sep-2012, 17:13

Right decision minghajr ebda dubju.

Jon

   Tue 18-Sep-2012, 17:12

Programm hekk sabih b'nies bi hsibijiet differenti. Prosit.

Glenn

   Tue 18-Sep-2012, 16:55

Inhossni kkonfodut hafna. X'inhu jigri?? Ghaliex kull oppurtunita li qed ikun hemm fuq one hafna drabi qed jiwhduwa nies li niftakruwom bi twemmin nazzjonalista? Insemmi lill john bundy li huwa bla dubju ta xejn wiehed mil aqwa prezentaturi ta kull zmien, izda baqa dejjem jiddikjara li huwa mhux laburist. Issa hawn il perit ukoll? Ghalfejn ma natux aktar opportunita lin nies laburisti li hemm bil qabda kapaci??? Nixtieq spjegazzjoni

Philip Gauċi

   Tue 18-Sep-2012, 16:54

Filwaqt li għandi kull rispett lejn il-perit Musumeci, naħseb li INKONTRI mhux ħobż għal snienu. Il-Perit għandhu politika differenti minn dik ta'Simone u allura flimkien ma jreġux. Fuq kollox nista nkun żbaljat.

Marlene Debattista

   Tue 18-Sep-2012, 15:24

Perit, kemm hadt gost. Dejjem ammirajtek dwar il- hsibijeit moderati tieghek u l- mod kif tispjega. Mxennqin li naraw li min jitkellem ikun ogettiv. Kont nippreferik pero kieku mort fuq in- NET, gahliex il- PN gahdu bzonn ifakkar li fih ghandu qawsalla, imma xorta nirrispettawk.

Chris Fenech

   Tue 18-Sep-2012, 15:04

@ flying saucer

UUUUUU zggggguurrrrrrr !

Kien jibjad x'hin jaraha !

Matthew Said

   Tue 18-Sep-2012, 14:46

Agent , lill-perit inzertajt nafu u ghalkemm ghandu l-fehmiet tieghu qatt ma wegga' lill-hadd. Anzi nahseb pjuttost bil-kontra

Flying saucer

   Tue 18-Sep-2012, 14:44

@ Chris Fenech -

miskin veru. Tiftaruh lil Eddie Fenech Adami, kien kwazi jpixxi tahtu meta jara lil Simone Cini quddiemu? Dan it-tip ta' programm aktar jixraq lil Simone Cini (minn dawk li pprezentat fis-snin ricenti). Il-kwalitajiet pungenti taghha kif taghmel il-mistoqsijiet zgur li se jispikka fuq il-prezentaturi lokali l-ohra

Viva malta

   Tue 18-Sep-2012, 14:40

Hadt gost nisma b dan il programm gdid li se jittella fuq One. Jien nahseb li se jkun programm tajjeb .nistennew u naraw. Il prezentauri huma it tnejn tajbin u ta esperjenza.Ghalekk kif jghid Joseph ,IL Moviment tal Progressivi u Moderati

Ronald Zammit

   Tue 18-Sep-2012, 14:29

Fil waqt li nirringrazja u insellem lis-sur Joe Grima li kien introduca u ipprezenta b'hila kbira il program INCONTRI, naghti merhba lil Simone Cini u lil Robert Musumeci u nawguralhom kull success, Cert li ser imexxu dan il program fuq ONE b'abilta kbira ghax it-tnejn li huma kapaci jaghmlu dan b'hila u wkoll b'esperjenza. Cert li ser ikomplu ikabru il popolarita ta dan il program ferm interesanti specialment issa li qed toqrob sew l'elezzjoni generali. Prosit u awguri mil qalb kemm lil Simone u lil Robert u id dirigenti ta' ONE Productions.

Agent Smith

   Tue 18-Sep-2012, 14:19

@Platun qabel tpeclaq u tghajjarni Nazzi missek taqra il-kummenti tieghi halli tinduna kemm qieghed tparla fil-vojt.

Chris Fenech

   Tue 18-Sep-2012, 13:49

Jigifieri Simone Cini ser tibda tigri wara Gonzi u ssalbu? emm sorry tistaqsih id-domandi? Povru ragel mhux bizzejjed ghandu problemi?

PLatun

   Tue 18-Sep-2012, 13:28

Mhux ahjar thallu lil Robert jibda qabel tibdew tikkritikaw. Cert li Agent Smith mhux hlief nazzi jipprova jxewwex. The proof of the pudding.....
Merhba ukoll lil Simon nisperraw it-tnejn ikunu niggieza u johorgu l-verita minn min ikollhom quddiemhom.

Sandro Pace

   Tue 18-Sep-2012, 12:58

Robert Musumeci, qabel beda l-linja ta' perit, kien fix-xandir (mill-aspett muzikali). Imma l-kontribut tieghu fuq it-televizjoni issa ilu ghaddej ghal numru ta' snin. Lil Robert Musumeci gieli segwejtu fuq Smash u dejjem kellu mistednin validi - u dejja mexxa b'fairness.

Michael

   Tue 18-Sep-2012, 12:55

Fl-ahhar se nergghu naraw lil Simone Cini, lura lejn it-tip ta' programmi li tant hi tajba fihom.

Minghajr ma nnehhi mill-merti tal-programmi edukattivi li ilha ttella' ghal dawn l-ahhar snin, nemmen li l-veru hiliet ta' Simone huma fil-kapacitajiet taghha gurnalistici.

Is-sehem ta' Robert Musumeci ghandu joffri bilance u perspettiva differentii lejn programm ta' diskussjoni.

Awguri ghal skeda tajba.

Emanuela

   Tue 18-Sep-2012, 12:54

Prosit. Nemmen li l-ghazla tal-prezentaturi li gejjin minn sfond politiku differenti, toffri livell gdid ta' xandir li tant neqsin minnu f'dan il-pajjiz.

stephen scicluna

   Tue 18-Sep-2012, 12:42

Mhux f’postu ghaliex, Smith! Lanqas li kieku kien xi Eileen Montesin “nazzjonalista”.

Maryanne Zerafa

   Tue 18-Sep-2012, 12:36

Jien ma nafx perosnalment lill-perit. Imma dejjem ammirajtu ghax bilancjat.

john zahra

   Tue 18-Sep-2012, 12:33

nemmen li se jkun programm interessanti hafna il perit kont insegwih fuq stazjon iehor u dejjem qal dak li jhos tajjeb u hazin awguri lilu u lill simone

stephen scicluna

   Tue 18-Sep-2012, 12:01

Qeghdin sew! Prezentatrici (Claudette Pace) tispicca kandidat mal-PN - u kandidat mal-PN jispicca prezentatur fuq l-istazzjon Laburista.

Lejn Gvern Laburista

   Tue 18-Sep-2012, 12:00

Hbieb antiki tieghu l-Perit Musumeci u Simone Cini. Nixtieq nghid lil Perit "welcome on board" izda ma nahsibx li jkun kumment f'postu. Jien nawgura lil Perit u lil Simone li jtuna programm ta' veru, li jeduka lin-nies. Jien nemmen li aktar ma n-nies ikunu edukati fil-politika aktar jivvotaw tajjeb. Awguri Robert u Simone u prosit lil min accetta min-naha ta' One programm bhal dan.

Agent Smith

   Tue 18-Sep-2012, 11:52

Skuzi Partit Laburista imma ma nemminx li dan postu fuq il-programmi ta'One Productions.