Bejn tbissima u ftit periklu

09:08  |  18.09.2012

Inħoloq biex titbissem u fost ħafna l-għan intlaħaq. Dan mhu xejn għajr filmat minn tliet żgħażagħ, bi xkupi f'idejhom u gabarre li ntefgħu fi triq prinċipali. Wieħed minnhom għal xi ħinijiet poġġa wkoll fuq pultruna b'qasba tas-sajd f'idejh, u bi gradilja ħdejh - lest biex jixwi l-ħut li suppost kellu jaqbad minn din it-triq.

Imma dan il-filmat minkejja li jnissel tbissima joħloq ukoll tħassib dwar il-periklu li kienu esposti għalih dawn iż-żgħażagħ. Sar fi triq traffikuża, fejn il-karozzi jgħaddu b'ċertu veloċità, b'dawk li ħadmuh ħafna drabi jkollhom jersqu lejn nofs it-triq waqt li l-karozzi kienu għaddejjin. B'dan il-mod mhux biss esponew lilhom infushom għal periklu imma anke lill-istess sewwieqa. Għax dak li kien qed isir seta' faċilment  seta' tellef il-konċentrazzjoni tagħhom. 

kummenti
36
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

Rose cassar

   Sat 22-Sep-2012, 16:13

Nghid il verita tbissimt xhin rajtom specjalment tal bbq pero nistqar li kieku xi hadd minnom kien uliedi kont ninkwieta xi ftit fejn wiehed beda jaqsam minn nahha ghal ohra f dak it traffic.Hudu pjacir u ghatu gost imma please attenti li ma toholqux periklu la ghalikom u lanqas ghal hadd iehor. Tal pond fejn qbistu fl ilma kienet klassika u vera dhaqt bil qalb dak in nhar tal maltempata.

hibs supporter

   Wed 19-Sep-2012, 07:44

Ismawni ftit.

Ha toqoghdu sejrin nies bla skop u bla bla bla... Inkun fejn ommi missieri u zijiet jibdew jghidu x kienu jaghmlu meta kienu zghar!! Jghidu bhal dak iz-zmnien ma jergax jigi.. Kienu jaghmlu l-kummiedji taz-zghozija...

Dawn l-erbat itfal huma plejers tal-hibs u/17 u huma plejers tajbin immens... Iltaqaw u flok marru jihdu d-droga ddecidew jaghtu tbissima lilna u avventura ghalihom... M'humiex boloh ha jaghmlu xi haga biex iweggaw jaqq xi dwejjaq ta nies fikom lol...

Li kien ghalikom noqoghdu fuq siggu z zaghzagh tal-lum u nistennew il-hin jghaddi!!

Mignun

   Tue 18-Sep-2012, 23:33

Spiteri.. nahseb qatt ma hrigt mid-dar b'zaqqek barra ? hemmekk ezatt quddiem id-dar ta wiehed mill-grupp tana , dak tax xorts abjad huwa jien u li ijed bl iskufja u bil hoody li jghix go dik id-dar ta qudiem t-triq .. Nahseb hadd qatt ma kien bzaqu barra mill atba l barra..

Genitur

   Tue 18-Sep-2012, 22:46

Alla hares kien wehed min uliedi,ghal kien ikolli imsarni f'saqajja.tajba kienet imma setu jaghmlula x'imkien iehor,ghal kienet perikoluza.U seta kien ikun hemm incident fatali.

Karl

   Tue 18-Sep-2012, 20:51

Sur Spiteri ejja tas Sliema u ara it turisti b zaqqhom barra jimxu fit toroq .. Dawk jistaw hux ghax turisti!! Pjuttost deheru li ma ddejqux in nies li kienu fil karozza u li komplew mahhom! HUDU CAJTA!

joe spiteri

   Tue 18-Sep-2012, 19:29

meta tanalizza l-filmat johorgu diversi punti. zgur li dawn iz-zghazagh li kienu zaqqhom barra kienu qed jiksru l-ligi. Il-Pulizija gieli waqqfu sewweiqa li jkunu fil-karozza zaqqhom barra.
dak li ghamlu ikkawzaw certu periklu, din irridu nammettuha. issa li kieku ttajjar xi hadd x'konna se nghidu?

Omg

   Tue 18-Sep-2012, 18:25

Kaz ta puluzija ?! Iddahqux nies... Jalla tkomplu tamlu dawn it tip ta videos.. L aqwa li ma tweggawx intom u ma tweggaw il hadd.. Keep it up u halluwom ha jiskandalizzaw dawn l erba mdejjqin li hawn!

Joy Friggers

   Tue 18-Sep-2012, 18:06

Sewwa amiltu uliedi..mhux darba nghidxu ..ALWAYS USE A PLASTIC BAG TO BE SAFE :D

reno vassallo

   Tue 18-Sep-2012, 18:05

nahseb li hu kaz ta' Pulizija. Dak li ken qed isir seta jtellef il-koncentrazzjoni. Hu periklu ghas-sewwieqa. Nahseb li l-Pulizija ghandha tiehu azzjoni biex dan l-ezempju ma jigix ikkupjat

..

   Tue 18-Sep-2012, 17:57

Kif ghal kollox iridu igergru in nies ? ok forsi il bicca li qasmu it triq ma kinitx wahda mill - ahjar idejat imma li ha toqdu tikumentaw li ax ha jwegaw u u al puluzija .. uwejja lol. Kemm hawn min ma jafx x'igifri cajta qas li intefaw f nofs ta triq bilqeda ... u lee ! YOLO lol

joseph

   Tue 18-Sep-2012, 17:07

haga li iddejaqni ija nies li ma jifmux messagg tal video ipparlaw fil vojt dan il video kien mezz biex joholqu tbissima ghala pulizija /... halluwhom naqa zazagh irridu joholqu jiehdu naqa gost .

Darren

   Tue 18-Sep-2012, 16:24

Jien ma nara xejn hazin in-nies tal-karozzi ma derux iddejqu ax ma nizlux jajtu jew hekk anzi wisq aktar daqqew il hornijiet.. +li tfajna hafna tbissimi fuq nies li jafu jiehdu gost u dawn l-injoranti u l-wannbe's jifmu f'kollox is-soltu tipiki maltin jaqaw an nejk imqadru

topdiamonleader

   Tue 18-Sep-2012, 16:23

L-aktar parti li dhaqt hi dik tal BBQ - :-) u dhaqt aktar b dawk id dojoq li ma jafux jiehdu cajta u jaraw kollox hazin fiz zaghzagh - prosit guys - cert li tfajtu tbissima fuq hafna nies!!!!

sharon bugeja

   Tue 18-Sep-2012, 16:22

Fejn huma l-Pulizija. Dan hu kaz ta' azzjoni mill-Pulizija. Dawn kienu qed itellfu lis-sewwieqa

K Marks

   Tue 18-Sep-2012, 15:51

Dan ma tantx hu cajt sabih ghax imbaghad ittajjar xi wiehed minnhom u ddum tiela u niezel il qorti xi 7 snin tahli l hin minn hajtek ghax HU ried jaghmel joke!!

manuel grech

   Tue 18-Sep-2012, 15:47

psataz u qziez dan. biex tiehu pjacir m'hemmx ghalfejn taghmel hekk

Karl

   Tue 18-Sep-2012, 15:43

Puluzija ghaliex? Kemm hawn min ma jafx jiehu cajta jahasra!! L aqwa li ma weggawx huma jew haddiehor! Ara meta nara video hekk barra minn Malta noqodu nidqulhom .. Get a life mux tmaqdru biss a mdejjqin!

joe ellul

   Tue 18-Sep-2012, 15:27

jien ghalija l-Pulizija ghandhom jiehdu azzjoni kontrihom. holqu periklu

Shania

   Tue 18-Sep-2012, 15:23

YOLO !!:)..

skillaci

   Tue 18-Sep-2012, 15:18

mux Yolo jew :P komlu sejrin ekk lahwa ahjar emmek ticajta u taddi sija zmien milli maluq wahdek.....u min qal ksuhat u ekk nhsb ij ahhatt minkom qatt mamel xjn ta periklu u nahseb ????halluwom jihdu gost

Teenaagerrr xxx

   Tue 18-Sep-2012, 15:14

These guys are LEGENDS. Komplu ghamlu iktar videos ha iggibu tbissima . :))!!
Tafu Tihdu Gosttt !
Just mohhkom hemm , ;D
Cheers

Neil

   Tue 18-Sep-2012, 15:14

Alajbierek aw certu nies l-ewwel jiehdu biex imaqdru u wisq probabli it tfal taghkom jaghmlu hafna ghar minnha. Dal video ghamilnih bi skop biex indahqu in nies, u ma wegga hadd. Mentalita bla sens!

Mignun

   Tue 18-Sep-2012, 15:00

Proud li kont parti minn dan il-video YOLO

Dominic Ellul

   Tue 18-Sep-2012, 14:59

Hafna tmaqdir u ksuhat ta kummenti (QZIEZ, PASTAZI etc etc)
Jaf hafna min dawn li qed tilghabuha tal bravi u qaddisin uliedkom jaghmlu aghar min hekk u tathulhom dnubiethom!!! Dawn l guvintur, iva esposti ghal periklu, mma ma huma jaghtu fastidju l hadd u joffendu l hadd!!! Qedghin idahhqu pajjiz bic cucati li qed jaghmlu!!! Xi tridu mela, tarawhom jinqerdu bid drogi??? Tarawhom jiddispraw bil hajja stressanti tal lum???

Kieku dal video, isir min xi barrani mill ewwel nidhqu w infahhruh mma ghax sar min Malti, irridu mmaqdruh!!!! Sfortunatament certu Individwi jibqaw b mohh ta gahan!!!

Well Done lil min jaghmel dawn biex idahhaq!!

Parir wiehed!! MOHHKHOM HEMM!!!!!

Karl

   Tue 18-Sep-2012, 14:57

Sewwa jamlu l aqwa li ma jweggawx!
Hafna nies dojoq kemm trid andna kieku!

Naomi

   Tue 18-Sep-2012, 14:54

Omg ilallu kif fqatu kull maw hahahahahahaha

Teenager

   Tue 18-Sep-2012, 14:48

made my day hahah :') thanks x

Matthew

   Tue 18-Sep-2012, 14:48

x Antipatijja ta nies .. jekk noqodu sejrin ekk kulhadd id dar gewwa ma jiccaqlaqx halli zgur hadd ma jigrilu xejn.... kem ha ndum nejdilkom !!! jekk andek tmut issibek kullimkien mux ha tahraba!! hallijom ha jihdu gost u jivvintaw l paprati xi triduwom imorru jfaqqaw fil vina ha jiehdu gost minajr ma jdejqukom?

johnY L-amorin

   Tue 18-Sep-2012, 14:47

Mhux ksuhat jafu jihdu gost :))

Thea

   Tue 18-Sep-2012, 14:41

Nahseb kull min qed jara dan il- video u qed jghidilhom bolloh u xeba kliem ohra nesewh zmienhom .. Halluhom ghadhom zghar , qed jihdu gost !

zazugh malti mignun

   Tue 18-Sep-2012, 14:40

YOLO :P

joe camilleri

   Tue 18-Sep-2012, 12:25

xempju ta' ksuhat

rita camilleri

   Tue 18-Sep-2012, 10:44

jivvintaw il-periklu. Periklu ghalihomu ghal min qed isuq.
Il-Pulizija fejn huma?

joyce dimech

   Tue 18-Sep-2012, 10:42

qziez u ksuhat dawn.
fejn huma l-Pulizija?

Krist

   Tue 18-Sep-2012, 10:08

Biex niggudikaw l-ewwel niehdu!!! Hafna titli "nies bla skop", "qabda boloh", u "morda"!! Meta se nitghallmu nidhqu f'dan il-pajjiz?!!! :) Halluhom man jiehdu gost, ha noqghodu nghidu "meta se jikbru"!! Mela kulhadd insieh zmienhu??!! Ghadhom zaghar, ghalfejn ghandhom jikbru??! Inkella ha noqghodu nindahlulhom x'ghandhom jaghmlu b'hinhom!! Forsi diga' jaghmlu volontarjat f'hajjithom!! Biex niggudikaw niehdu l-ewwel!! Imma min jaghti titli ta' "mdejjqin" etc... nemmen li jkun qed jirrifletti l-emozzjonijiet tieghu!! SELF PROJECTION!! :p

PROSET tal-kummenti; "issa naraw xi video min barra min Malta u toqod tarah u ttejd kemm u tad dahq ima ax maltin kulhad imaqdar", "they are just laughing they are still young at least not offending any one", "i wish i had their guts cause i will do the same. guys who ever are you keep posting these kind of things. don't offend any one and don't do harm". Imsomma......tajba kienet zghazagh Maltin!! ;)

Genitur

   Tue 18-Sep-2012, 09:14

Qziez. Issa meta jwegga' xi hadd hafna biki, funerali u dispjacir.