Aġġornat: “Żibel u intolleranti” – Ira Losco

19:43  |  29.08.2012

Huwa żmien impenjattiv għall-kantanta Ira Losco, li ftit tal-jiem ilu nediet is-single l-ġdida tagħha, What I’d Give. Iżda dan ma żammx lil Losco milli tikkummenta dwar l-abbozz ta’ liġi dwar il-koabitazzjoni.

Losco, li minbarra għas-suċċessi tagħha fil-qasam mużikali hija magħrufa wkoll għall-attiviżmu favur l-ugwaljanza fis-soċjetà, kellha kliem iebes ħafna għal-liġi ta’ koabitazzjoni mressqa mill-Ministru Chri Said ‘ilbieraħ.

Fuq il-fan page tal-Facebook tagħha Losco ddeskrivit din il-liġi bħala żibel u intolleranti.

“Lanqas li kieku kont ngħix f’galassija oħra ma kont naċċetta dan iż-żibel u din l-intolleranza. Nistħi li jiena mmexxija minn persuni omofobiċi u daqstant bil-għatx għall-voti.

“Skużawni, imma din id-darba se nuża l-vuċi tiegħi għal xi ħaġa differenti mill-kant u dan biex nuri rispett lejn ħafna minn sħabi li jixirqilhom l-istess drittijiet,” kitbet il-kantanta b’referenza għal din il-liġi. 

Angie Laus: Intant, anke l-preżentatriċi Angie Laus użat il-Facebook biex tgħid tagħha dwar din il-liġi. Laus għamlitha ċara li hi temmen li kulħadd INDAQS. "Għaliex jiena għandi d-dritt li niżżewweġ u persuni gay għadhom jiġġieldu għad-drittijiet tal-koabitazzjoni? Dan stupidu. Aħna kollha bnedmin u kulħadd jixraqlu li jkun indaqs," kitbet Angie Laus, li tmexxi l-programm popolari tal-Ħadd filgħodu fuq TVM. 

kummenti
25
 
(imla l-kaxxi kollha)
Isem
Imejl
Telefon
Kumment

angel

   Thu 10-Apr-2014, 23:26

Who gets to decide 'what's normal' and what's not?! We were ALL born equal!

Bones

   Wed 02-Jan-2013, 19:23

Il-persuni b`disabilta ghandhom l-istess drittijiet daqs haddiehor, allura persuni li naturalment u normalment (mhux ghax irridu huma) huma gay qed jigu diskriminati?
L-omosesualita mhix marda.

Il-Bronx

   Mon 15-Oct-2012, 22:38

@ Lilian Gonzi. Min ma jittollerax lil min mhux bhalu huwa razzist. Dan huwa t-taghlim ta' Kristu? Dan huwa t-twemmin taghkhom imbaghad tmorru titqarbnu? X'ipokrezija!
Proset Ira u Angie, sewwa taghmlu ssemmgh lehenkhom ghal minoranzi. B'nies bhalkhom id-dinja tista tinbidel !

Charles Flores

   Fri 31-Aug-2012, 12:05

Prosit, Ira!

Mark

   Fri 31-Aug-2012, 00:40

Le ta... ma naħsibx li f'dal-kuntest, rubbish għandha s-sens ta' żibel. Żibel għandha konnotazzjoni negattiva bħal rubbish, imma fil-kuntest Malti żibel u rubbish jintużaw f'sitwazzjonijiet distinti jew b'intenzjoni differenti. Rubbish, f'dal-kuntest, jidhirli li Ira qed tużaha biex tispjega xi ħaġa "nonsense" jew "frivola" jew "qed issir mingħajr ebda skop" jew "mingħajr il-vera utilità". Żibel għandha element insultenti li rubbish m'għandhiex. Kieku Ira użat żibel kienet tkun qed timplika tifsir ieħor li kelliem nattiv tal-Malti jafu sew, u allura ma jpartatx faċilment waħda m'oħra.

A.Spiteri

   Thu 30-Aug-2012, 14:31

Proset Ira. Naqbel perfettament mieghek ghax jiena bhalek favur l-ugwaljanza fis-socjeta. Kulhadd ghandu jkollu l-istess drittijiet.. irrelevanti ahna x'ahna u ahna min ahna. Ahna lkoll ulied Alla. Ghandna bzonn iktar nies bhalek fis-socjeta. Hadd m'hu perfett u certa nies ahjar jitghallmu jirrispettaw lil haddiehor minflok jiddudikaw... Kull min jiggudika xi darba ha jigi ggudikat.

Ira int urejt bic-car kemm ghandek mohhok miftuh u jiena vera nammirak. Keep it up..


@ Lillian Gonzi... certu kummenti mhux ta' min jghidhom.. bla ma taf, b'dak li tghid tista' twegga' lil haddiehor. Kellu bzonn ikun hawn hafna iktar nies bhal Ira li jitkellmu ghal dak li hu gust.

L.Zammit

   Thu 30-Aug-2012, 11:44

It-traduzzjoni korreta ta' kliem Ira nahseb li hi: "Zibel u INTOLLERANZA" ... il-kliem li uzat ma kinitx qed tinidirizzhom lejn persuni izda lejn dak li hu ghaddej dwar il-ligi tal-koabitazzjoni.

josette

   Thu 30-Aug-2012, 11:39

Awguri Ira akta nies bhalek ghandna bzonn fis-socjeta li ma jibzghux jitkellmu...kulhadd ghandu dritt jghix kif ihoss u jezercita is-sesswalita tieghu kif ihossu komdu hu....certi nies tant m'ghandomx biex jehdew u mdejjqin bihom innfushom li qedghin jinfexxew f'tghajjir u kliem baxx biex ibbezzu minghalihom!....qazzistuna tindahhlu lin-nies ma min jinzu l-qalziet ta' taht!!...ma tridux ukoll tidhlu fis-sodda hux biex taraw x'jaghmlu ukoll!!!...mhux affari taghkom...halluhom lin-nies jghixu hajjitom u tkunux ipokriti aktar....araw x'taghmlu intom u uliedkom....

Mario

   Thu 30-Aug-2012, 09:52

Mhux wihed li inhobb nikummenta imma ma nistax nifhem kif adt awn nies vera injoranti,go dan il Pajjiz,@ lilian b rispett kollu lejk pls ghix il hajja tijak u halli lil hadiehor jghix ,jek ma taqbilx kem int u kem hu min hu ( Deal with it and move on with your life) Bhal ma jajdlek Lilian kull min ixom taht idejh kullhadd andu xi ixom,
Nahseb li Ira tkelmet il verament sew,juri bic car li Ira Losco anda mohha miftuh ,Jidirli li nies Bhalek Lilian andhom il bzoon to Learn RISPECT ..

RO

   Thu 30-Aug-2012, 08:16

Well Done Ira..FINALLY someone who aint scared or ashamed to speak for the minority.

@Lilian Gonzi..You dont even deserve to be answered..Your comment is too ignorant!

M & Ms

   Thu 30-Aug-2012, 08:04

Jien nahseb iktar wara l-voti min jaghmilha ta outgoing izzejjed u jaccetta kollox...awnhekk f'Malta kollox sirna naccettaw f'isem il-progress biex inkunu bhal barra...imma hawnhekk nghixu f#genna ta l-art alfejn certa pajjizi barra...dak li nsejhulu progress mhux dejjem tajjeb...

Philip Gauċi

   Thu 30-Aug-2012, 07:50

Lil LILIAN GONŻI ngħidilha li hija għandha għalfejn tistħi għax iġġorr dak il-kunjom li llum sar moqżież u mistmerr.
Lil IRA nerġa ntennilha l-prosit tiegħi u ma tgħatix każ ta xi ċuċ bħal din li għadni kif semmejt.

Wenzu Cole

   Wed 29-Aug-2012, 22:14

@Ms. Gonzi
Kieku flokok nisthi niffirma.

Billy J

   Wed 29-Aug-2012, 22:06

@ Lillian - IRA LOSCO ma ghandiex ghalxiex tisthi, PIU TOST dawk li huma mal-PN BHALEK !! http://www.youtube.com/watch?v=nxrpHK6hy7Q&feature=youtu.be

joyve

   Wed 29-Aug-2012, 21:54

Dawn fejn irrdu isemmu ewropa u ejdu il irridu inkun bhal ewropa imma din il ligi mhux bhal ta ewropa.

M. Storace

   Wed 29-Aug-2012, 20:56

@ Lilian Gonzi: lill-Ira qeghda tghid biex ma tisthix - mela kemm ghanda tisthi DCG - toffendi bniedem pilastru ta' Malta li kien qaghdu l-anqas hu mitfun.
ISTHI INT u c-cirklu tieghek

Robert Pace

   Wed 29-Aug-2012, 20:43

Proset Ira Losco, naqbel mieghek mija fil mija, nahseb wasal iz zmien li nibdew nghixu fi seklu 20 mhux nibqaw lura kif qedin jipruvaw ihalluna taht dan il gvern iggamjatu granfat mal-poter.

Marla

   Wed 29-Aug-2012, 20:14

@Liliana, għandek xi ħaġa 'in common' mela magħha.

christian

   Wed 29-Aug-2012, 19:31

@liliana

meta rajt kuljomok mil ewwel fhimt liliana u lanqas bqajt naqra il kumment tieghek ghax indunajt li kumment vojt kien ha jkun .

D.A. Agius

   Wed 29-Aug-2012, 18:55

@Lillian Gonzi

Isthi int jekk trid ghax ghandek biex. Jekk tahseb li din hija kwistjoni ta' cerimonji sejra zball.

Lilian Gonzi

   Wed 29-Aug-2012, 18:15

Ira kemm thobb tghid paroli fil-vojt.
Ma tishix tghid dan l-kliem.

Paul Borg

   Wed 29-Aug-2012, 18:12

Huwa bic car li il Knisja qed izzomm lill PN Ostagg. Pajjizna sejjer lura bhall zmien dak l-Imbarazz ta l-Arcisqoff Gonzi.

Philip Gauċi

   Wed 29-Aug-2012, 17:37

Prosit Ira. Nassoċċja ruħi ma dak li ktibt int għax nemmen li l-liġijiet u drittijiet għandhom ikunu ugwali għal kulħadd.

FRANS

   Wed 29-Aug-2012, 17:36

prositttttttttttttttt IRA

zurrieq_blues

   Wed 29-Aug-2012, 17:22

Prosit Ira!! Well said.