Bil-kurċifiss u mingħajru

  Bħall-Prim Ministru jien aktar nikkunsidra lili nnifsi Nisrani milli ħaga oħra. Imma jiddispjaċini ma naqbilx miegħu meta jgħid li Malta hija essenzjalment pajjiż li trid tirrikonoxxi li r-reliġjon Kattolika hija r-reliġjon predominanti.

  Jista’ jkun li l-maġġoranza tagħna huma mgħammdin, imma wisq drabi t-twemmin tagħna s’hemm jasal. Sar-ritwal. Imma meta niġu għas-si u n-no, ftit huma dawk li jgibu ruħhom veru ta’ Kattoliċi. 

  Forsi qed inkun negattiv. Forsi qed nara t-tazza nofsha vojta. Imma mur fejn trid, mill-Għarb sa Marsaxlokk, osserva n-nies kif tgħix u mingħajr pregudizzju pprova ddeċiedi kemm minnhom igibu ruħhom ta’ Kattoliċi.

  Issa jekk b’kattoliċità nifhmu li mmorru sal-quddies nhar ta’ Ħadd, ħaġa oħra. Allavolja anke hawn l-attendenza qed jonqsu minn sena għall-ohra. Jien b’Kattolika nifhem aktar li dak li jkun ihobb il-proxxmu bħala nnifsu.

  Neoliberaliżmu

  Jien kważi żgur li l-r-reliġjon predominanti tal-Maltin u l-Għawdxin hija n-neoliberalizmu. Ir-reliġjon tal-għogol tad-deheb. Alla ta’ żmienna huwa s-suq. Dagħa b’Alla kemm trid. Imma ara qattx tisma’ kelma waħda li hi wahda kontra s-santità tas-suq.

  In-nies tal-flus huma l-appostli u l-qaddisin li kulħadd jammira u jinkina quddiemhom. U l-ħsieb predominanti huwa li jkunu mbierka l-flus għax bihom tagħmel triq fil-baħar. 

  Il-flus nista’ ngħid li hadu post l-ewkaristija. Huma l-flus li jżommulna ruħna ma’ ġisimna u kulħadd aktar minn ċertissmu li bla flus la tgħannaq u lanqas tbus. Fi kliem ieħor il-pjaċiri u l-kumditajiet li jinxtraw bil-flus ħadu post il-ferħ u s-serenità li ġġib magħha l-ispiritwalità.

  Xhieda ħajja

  Dawk li qed ibeżżgħu li jekk titneħħa l-klawsola dwar ir-religjon mill-Kostituzzjoni se jitnehhew is-slaleb mill-klassijiet mhumiex jgħixu f’Malta tal-2018. 

  Il-kurċifiss vera ilu li tneħħa mill-klassi. U dawk tal-injam li hemm imwaħħla mal-ħajt meħudin wisq for granted. U bihom u mingħajrhom xorta wahda.

  Iktar minn slaleb, simboli u ritwali għandna bżonn aktar nies li jagħtu xhieda ħajja tat-twemmin tagħhom.  Nies bħal Fr Hilary, bħal Dun Ang, bħal Patri Marcellino u bħal Monsinjur Charles Cordina, biex insemmi erbgħa. 

  Fuq kollox għandna bzonn nemmnu bis-serjetà li l-ekonomija qiegħda hemm għan-nies mhux in-nies qegħdin hemm għall-ekonomija. Li l-individwu jsib il-milja tiegħu mhux f’kemm jipproduċi u jikkonsma imma filli juri solidarjetà bil-fatti ma’ dawk l-aktar dgħajfa fis-soċjetà.