17-il xahar ħabs wara li nstab ħati ta’ rapport falz

  Raġel ta’ 57 sena, li nstab ħati diversi drabi dwar akkużi relatati ma’ frodi, kien ikkundannat 17-il xahar ħabs wara li l-Qorti ma emmnitx l-istorja tiegħu meta allega li kien mhedded b’pistola ma’ rasu u li ssakkar f’mobile toilet minn raġel li beda jitolbu li jħallsu flus li kien issellef mingħand is-sieħba tiegħu. 

  Fl-2008, Olaf Cini kien għamel rapport falz kontra Publius Said, fejn sostna li Said kien żammu llegalment u heddu. Sussegwentement, Said tressaq il-Qorti iżda ma kienx instab ħati tal-akkużi li nġiebu kontrih. 

  Fil-Qorti, Cini kien akkużat li bil-ħsieb li jagħmel il-ħsara lil Said, meta kien jaf li din il-persuna hija innoċenti, akkuża lil din il-persuna quddiem il-Pulizija b’reati suġġetti għal piena akbar mill-piena ta’ priġunerija għal żmien sentejn u li sar reċediv.

  Il-każ kellu l-bidu tiegħu dwar Lm800 li Olaf Cini kien issellef mingħand ċertu Ina Abrekova, li hija s-sieħba ta’ Said. 

  Cini qal li wara li kien rilaxxat mill-ħabs fl-24 ta’ Novembru 2007, Ina u s-sieħeb tagħha Publius kienu riedu flushom lura tant li Said kien beda jsegwieh u jheddu filwaqt li kien insista li issa kellu jieħu l-interessi biex b’hekk is-somma kienet telgħet għal LM4,000. 

  Min-naħa tiegħu, Said qal li għall-ewwel Cini kien juża isem falz biex jieħu s-self, iżda Said kien irnexxielu jsibu. Cini kien naqas milli jħallsu għal diversi xhur.

  Meta kkuntattjat, is-sieħba ta’ Olaf Cini, Marthese Camilleri offriet li tagħmel tajjeb hi għad-dejn f’każ li Cini ma jħallasx fi żmien sena. Xahrejn wara, Camilleri qalet lil Said li s-sieħeb tagħha kellu flus biex iħallsu, iżda kien qed jonfoqhom x’imkien ieħor. 

  F’mument minnhom, Cini qal lil Said li ommu kienet bagħtitlu l-flus mill-Kanada, bis-sieħba ta’ Said tissuġġerixxi li jittieħdu bħala garanzija l-arloġġ u l-brazzuletta li kien liebes Cini.

  Aktar tard, Cini allega li dawn l-oġġetti kienu nsterqu mingħandu u li Said kien poġġa pistola ma’ rasu u sakkru f’mobile toilet għal bosta sigħat. Allega wkoll li kien mhedded. 

  Said ċaħad dawn l-allegazzjonijiet u fakkar li Camilleri kienet lesta li tagħmel tajjeb għas-self ta’ Camilleri, li eventwalment ħallset fl-2009. 

  Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech sabet lil Cini ħati ta’ rapport falz u nnotat li ma kienx irrapporta minnufih lil Pulizija dwar l-allegazzjonijiet tiegħu. 

  Huwa kien effetivament iltaqa’ ma Said wara l-inċident fejn huwa allega li kien mhedded b’pistola. Il-Qorti nnotat ukoll li ma kienx hemm evidenza biex tipprova l-allegazzjoni li saru. 

  Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti kkundannat lil Cini għal 17-il xahar ħabs. 

  Il-Prosekuzzjoni f’dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Roderick Agius.